Hoe Bepaalt U De Vraagprijs Van Uw Huis?

Ontvang gratis en vrijblijvend tot 6 offertes van taxateurs. Wat je het beste kunt doen (en zo doet de makelaar het ook) is kijken wat bij jou in de directe omgeving soortgelijke huizen doen (ongeveer 10-20 % onder de vraagprijs is een redelijk gemiddelde), en kijken of jou huis er relatief beter of slechter voorstaat qua uitbreidingen en onderhoud.

De marktwaarde is het geschatte bedrag waartegen vastgoed zou worden overgedragen op de peildatum tussen een bereidwillige koper en een bereidwillige verkoper in een zakelijke transactie, waarbij de partijen met kennis van zaken en niet onder dwang zouden hebben gehandeld.

Duidelijk is wel dat er veel zaken spelen rondom de eigen woning en overlijden en dat de problematiek behoorlijk complex is. En dat het bovendien de moeite kan lonen om een zekere planning te laten uitvoeren door een specialist met name ter besparing van erfbelasting.

Denk ook aan situaties waarin een van de erfgenamen de woning overneemt en de andere moet uitkopen, of wanneer de woning (gedeeltelijk) verhuurd of verpacht is. Ook is het mogelijk een nalatenschap beneficiair te aanvaarden, ofwel uitsluitend als deze positief is. Een onafhankelijke taxatie verschaft in deze gevallen duidelijkheid over de waarde van de erfenis.

Dit soort taxaties wordt gebruikt bij onder andere, schenkingsrecht, successie en bedrijfsbeëindiging waarbij de tegenpartij de belastingdienst is maar wordt ook vaak toegepast bij scheiding, bedrijfsopvolging of transacties onder vrienden en bekenden waarbij iedere belanghebbende een eigen taxateur aanwijst om zo tot een voor ieder aanvaardbaar bedrag te komen.

Bij overschrijding van die termijn of als er sprake is van een onvolledige aangifte en gehele of gedeeltelijke wanbetaling betreffende de rechten, is er een maandelijkse rente wegens te late betaling verschuldigd, die wordt verlangd door de Belastingdienst vanaf de eerste dag van de maand die volgt op het verstrijken van de termijn.

De getekende akte van verdeling gaat niet meer terug naar de bank (die blijft altijd bij de notaris), maar op het moment van tekenen van de akte van verdeling, teken je ook bij de notaris de stukken inzake het ontslag uit dehoofdelijke aansprakelijkheid.

De langstlevende krijgt nu volgens het nieuwe Nederlandse erfrecht - ook als er geen testament is - alle bezittingen en schulden toebedeeld, waarbij de kinderen slechts een niet-opeisbare vordering krijgen op de langstlevende ter grootte van hun erfdeel.

Na ontbinding van de gemeenschap van goederen, ben je samen beschikkingsbevoegd over de goederen (simpel gezegd: samen eigenaar van alles) en ben je ook samen aansprakelijk voor alle schulden (dit is geregeld in artikel 102 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek).

In verband met inkomen uit een tijdelijke dienstverband wordt er vanuit gegaan dat er een intentieverklaring van de werkgever verkrijgbaar is. Dit houdt in dat de website werkgever officieel op schrift aangeeft dat de intentie aanwezig is om het tijdelijke dienstverband voort te zetten of om te zetten in een vast dienstverband.

Als jij niet op de hypotheekakte staat, ben je ook niet hoofdelijk aansprakelijk..althans, je ben natuurlijk wel voor de helft verantwoordelijk voor de hypotheek ( want je ben in gemeenschap van goederen getrouwd) maar de bank kan niet bij jouw aankloppen, omdat je geen contract met ze hebt.

Bijvoorbeeld van de gemeente waar de woning staat, de buurt, of het dichtbij allerlei voorzieningen is, de aanwezigheid van een tuin of balkon, de staat van het onderhoud, de indeling, eventuele isolatie, de inhoud en oppervlakte en of er erfpacht geldt.

Als de taxateur is ingeschreven in een van de drie registers (NRVT, CRMT of SCVM) en het taxatierapport voldoet aan de eisen van het laatst uitgegeven model taxatierapport financiering woonruimte, dan accepteert elke geldverstrekker (bank) het taxatierapport.

De extra woon vierkantemeters midden in Amsterdam in een goede buurt zijn veel waard, terwijl die extra woon vierkante meters toegevoegd aan een boerderij in Groningen veel minder meerwaarde tot gevold zullen hebben en misschien niet eens de kostprijs dekken.

De eigen huis en scheiden belastingregels bepalen dat de andere partner die nog in het eigen huis woont, en daarmee van het eigen huis het hoofdverblijf maakt, de woning nog wel voor vijftig procent de eigen woning mag noemen en deze voor dit deel ook mag blijven aftrekken van de belasting.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Comments on “Hoe Bepaalt U De Vraagprijs Van Uw Huis?”

Leave a Reply

Gravatar